หลักสูตรประกาศนียบัตร Pre-Degree

รหัสหลักสูตร :
P0125243
คณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ภาษาอังกฤษ :
Natural Resources and Environmental Management

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
26/07/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจุบัน