หลักสูตรประกาศนียบัตร Pre-Degree

รหัสหลักสูตร :
P0801121
คณะ :
คณะนิติศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
     ภาษาอังกฤษ :
Public Law

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
26/05/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :