หลักสูตรประกาศนียบัตร Pre-Degree

รหัสหลักสูตร :
P0801501
คณะ :
คณะนิติศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร
     ภาษาอังกฤษ :
Research of Legal Science

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
21/03/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2565
สถานะ :
ปัจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :