หลักสูตรประกาศนียบัตร Pre-Degree

รหัสหลักสูตร :
P0000121
คณะ :
ฝ่ายวิชาการ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
     ภาษาอังกฤษ :
English for Communication

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
30/11/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2565
สถานะ :
ปัจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :