หลักสูตรประกาศนียบัตร Pre-Degree

รหัสหลักสูตร :
P0801111
คณะ :
คณะนิติศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักการพื้นฐานแห่งกฎหมาย
     ภาษาอังกฤษ :
Introduction to Legal Science

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
26/05/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจุบัน