หลักสูตรประกาศนียบัตร Pre-Degree

รหัสหลักสูตร :
P0000241
คณะ :
ฝ่ายวิชาการ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ชุดความคิดการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม
     ภาษาอังกฤษ :
Entrepreneurial Mindset and Innovative Business Development

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
22/02/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2565
สถานะ :
ปัจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :