หลักสูตรประกาศนียบัตร Pre-Degree

รหัสหลักสูตร :
P0003111
คณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
     ภาษาอังกฤษ :
Citizenship Education

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
24/08/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2567
สถานะ :
ปัจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :