หลักสูตรประกาศนียบัตร Pre-Degree

รหัสหลักสูตร :
P0332111
คณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
พื้นฐานทางการศึกษาปฐมวัย
     ภาษาอังกฤษ :
Fundamental of Early Childhood Education

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
26/07/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจุบัน