หลักสูตรประกาศนียบัตร Pre-Degree

รหัสหลักสูตร :
P0125121
คณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป
     ภาษาอังกฤษ :
Basic Knowledge in General Laws

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
26/07/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจุบัน