หลักสูตรประกาศนียบัตร Pre-Degree

รหัสหลักสูตร :
P0000111
คณะ :
ฝ่ายวิชาการ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
     ภาษาอังกฤษ :
Thai for Communication 3(2-2-5)

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
22/02/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2565
สถานะ :
ปัจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :