หลักสูตรประกาศนียบัตร Pre-Degree

รหัสหลักสูตร :
P0308240
คณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การวัด ประเมิน และประกันคุณภาพการศึกษา
     ภาษาอังกฤษ :
Education Measurement Evaluation and Quality Assurance

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
26/07/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจุบัน