หลักสูตรประกาศนียบัตร Pre-Degree

รหัสหลักสูตร :
P0303232
คณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การจัดการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
     ภาษาอังกฤษ :
Learning Management in Multicultural Societies for Elementary Education

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
26/07/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจุบัน