หลักสูตรประกาศนียบัตร Pre-Degree

รหัสหลักสูตร :
P0308312
คณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
นวัตกรรมครูกล้าสอน
     ภาษาอังกฤษ :
Innovations of Teachers Bravely Teaching

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
26/07/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :