ค้นหาหลักสูตร

Search
# รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
161 25430221101183 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
162 25500221105319 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศ.บ. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
163 25500221105319 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศ.บ. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
164 25490221107467 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบธ.ม. การจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
165 25490221107467 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบธ.ม. การจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ข้อมูลสมบูรณ์
166 25610221600057 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบธ.ด. การจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาเอก เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2561 ข้อมูลสมบูรณ์
167 25520221105367 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาน.บ. นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
168 25520221105367 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาน.บ. นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
169 25630221100022 นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2563 ข้อมูลสมบูรณ์
170 25500221105321 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารป.บ. การจัดการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปริญญาตรี พหุวิทยาการ หลักสูตรปรับปรุง 2556 ข้อมูลสมบูรณ์
171 25500221105332 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารป.บ. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2556 ข้อมูลสมบูรณ์
172 25500221105332 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ข้อมูลสมบูรณ์
173 25500221107762 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารป.ม. การจัดการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปริญญาโท พหุวิทยาการ หลักสูตรปรับปรุง 2556 ข้อมูลสมบูรณ์
174 25500221107751 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารป.ม. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปริญญาโท พหุวิทยาการ หลักสูตรปรับปรุง 2556 ข้อมูลสมบูรณ์
175 25500221107773 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปริญญาเอก เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2551 อยู่ระหว่างดำเนินการ
176 25590221101416 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
177 25590221101427 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
178 25590221101506 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
179 25590221101517 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปร.ด.วิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
180 25540223203157 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศศ.ม. การพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ ปริญญาโท พหุวิทยาการ หลักสูตรใหม่ 2554 ข้อมูลสมบูรณ์

Showing 161 to 180 of 186 entries

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10