หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ปรับปรุงรวมเป็น กศ.บ.การศึกษา 65) หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25490221105184
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Education Program in Educational Technology and Communication

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Education (Educational Technology and Communication)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Ed. (Educational Technology and Communication)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
15/07/2560
สกอ. รับทราบ :
20/10/2562
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. นวพรรษ รัตนบุญทวี ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. นุชนาฏ ใจดำรงค์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ พูลเกียรติ มงคลสวัสดิ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ พลากร คล้ายทอง กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ขรรค์ชัย แซ่แต้ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ขรรค์ชัย แซ่แต้ ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. นุชนาฏ ใจดำรงค์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. นวพรรษ รัตนบุญทวี ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ พูลเกียรติ มงคลสวัสดิ์ ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ พลากร คล้ายทอง ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชัชวาล ชุมรักษา ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
ผศ. ดร. จินตนา กสินันท์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร

วันที่บันทึก 21/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 21/03/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ