หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) และ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25490221105217
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Education Program in Physical Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.บ. (พลศึกษา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Education (Physical Education)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Ed. (Physical Education)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
5 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
15/07/2560
สกอ. รับทราบ :
01/05/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. เกษม พันธุสะ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ คัชชา ศิริรัตนพันธ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ภิญโญ โชติรัตน์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ธีรพันธ์ สังข์แก้ว กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. เกษม พันธุสะ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิไลพิน แก้วเพ็ง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ธีรพันธ์ สังข์แก้ว ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ คัชชา ศิริรัตนพันธ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ภิญโญ โชติรัตน์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุนทรา กล้าณรงค์ ประจำแล้ว 0 หลักสูตร

วันที่บันทึก 21/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 21/03/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร