ค้นหาหลักสูตร

Search
# รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
121 25470221103022 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศศ.ม. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2556 ข้อมูลสมบูรณ์
122 25470221103022 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ข้อมูลสมบูรณ์
123 25600221100254 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากศ.ด.การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
124 25600221100866 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
125 25470221102087 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2554 ข้อมูลสมบูรณ์
126 25470221102087 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
127 25470221102076 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2554 ข้อมูลสมบูรณ์
128 25470221102076 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
129 25560221102515 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2556 ข้อมูลสมบูรณ์
130 25560221102515 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
131 25530221103355 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวท.ม. การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2553 ข้อมูลสมบูรณ์
132 25530221103355 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวท.ม. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
133 25550221103403 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาพท.บ. การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
134 25550221103403 การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาพท.บ. การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
135 25490221105296 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2554 ข้อมูลสมบูรณ์
136 25490221105296 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
137 25490221105285 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ.สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2554 ข้อมูลสมบูรณ์
138 25490221105285 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
139 25480221105058 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
140 25480221105058 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส.บ. สาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ

Showing 121 to 140 of 181 entries

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10