หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562

รหัสหลักสูตร :
25490221105239
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Education Program in English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Education (English)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Ed. (English)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2562
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
20/04/2562
สกอ. รับทราบ :
25/05/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2562
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดิญะพร วิสะมิตนันท์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. Irish Chan Sioson กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ซูไฮลา อีแต กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. Irish Chan Sioson ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ซูไฮลา อีแต ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดิญะพร วิสะมิตนันท์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ วัชรี กุลประสิทธิ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. เกร็ดทราย วุฒิพงษ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. วไลพร ศาสนประดิษฐ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. จุรีภรณ์ มะเลโลหิต ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. มลฤดี สิทธิชัย ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 27/01/2563 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2563 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร