หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) และ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 - 2562 หลักสูตรปรับปรุง 2562

รหัสหลักสูตร :
25490221105228
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Education Program in Thai

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.บ. (ภาษาไทย)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Education (Thai)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Ed. (Thai)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2562
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
20/04/2562
สกอ. รับทราบ :
24/08/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2562
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อลิสา คุ่มเคี่ยม กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เฉลิมชัย มนูเสวต กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ปริยากรณ์ ชูแก้ว กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วรินธร เบญจศรี กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปิยธิดา คงวิมล ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วรินธร เบญจศรี ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อลิสา คุ่มเคี่ยม ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. จริญญา ธรรมโชโต ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ธีรยุทธ์ เกณบุตร ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ วราเมษ วัฒนไชย ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ปริยากรณ์ ชูแก้ว ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
รศ. ดร. พัชลินจ์ จีนนุ่น ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. มาโนช ดินลานสกูล ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ประภัสสร ภัทรนาวิก ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. สมิทธ์ชาต์ พุมมา ประจำแล้ว 7 หลักสูตร

วันที่บันทึก 16/04/2563 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 16/04/2563 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ