หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 66 (วิทยาเขตสงขลา) หลักสูตรปรับปรุง 2566

รหัสหลักสูตร :
25490221105252
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Education Program in Science and Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Education (Science and Technology)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Ed. (Science and Technology)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2566
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
19/09/2565
สกอ. รับทราบ :
02/07/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2566
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2570
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธนิกา วศินยานุวัฒน์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. จิราพร ช่อมณี ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. จักรี บุญละคร ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธัญชนก พูนศิลป์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ประชิต คงรัตน์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ดร. พฤทฐิภร ศุภพล กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ศิริพร จันทรคีรี กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. มารีนา มะหนิ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ชคดี บุญเกษม ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อัคนี ผิวหอม ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. นิลุบล นวลจันทร์คง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธนิกา วศินยานุวัฒน์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธนิกา วศินยานุวัฒน์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อนุรักษ์ อุดมเวช ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธวัชชัย คังฆะมะโณ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พิมประภา ชัยจักร ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พิมพ์ชนา ฮกทา ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ขรรค์ชัย แซ่แต้ ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. การะเกด แก้วใหญ่ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. นุชนาฏ ใจดำรงค์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธัญชนก พูนศิลป์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วันกุศล ชนะสิทธิ์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุทธิษา ก้อนเรือง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปวีณา แก้วอุบล ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เกษม เปรมประยูร ประจำแล้ว 8 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เกษศิรินทร์ รัทจร ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สิงหา ตุลยกุล ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุนทรี วรรณไพเราะ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วรินธร เบญจศรี ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ภรพนา บัวเพชร์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พลากร บุญใส ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ประชิต คงรัตน์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. พนิตา ก้งซุ่น ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. กนกพร สังขรักษ์ ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
รศ. ดร. ศรชัย อินทะไชย ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. พฤทฐิภร ศุภพล ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. จอมภพ แววศักดิ์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. ภูมิน นุตรทัต ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. มณฑล เลิศวรปรีชา ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. จักรพงศ์ ไชยบุรี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุวิทย์ คงภักดี ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชวนพิศ ชุมคง ประจำแล้ว 9 หลักสูตร
ผศ. ดร. นพเก้า ณ พัทลุง ประจำแล้ว 10 หลักสูตร
ผศ. ดร. พนิตา สุมานะตระกูล ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชัยสิทธิ์ นิยะสม ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ณวงศ์ บุนนาค ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. คมกริช โชคพระสมบัติ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. นิรมล จันทรชาติ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. จักรี บุญละคร ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. ปริชาติ เทพทอง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. นินนาท์ จันทร์สูรย์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธวัฒน์ชัย เทพนวล ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. เตือนตา ร่าหมาน ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศุภชัย นิติพันธ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. พชร ผลนาค ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชัชวาล ชุมรักษา ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
ผศ. ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชลธิรา แสงสุบัน ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธนพล อยู่เย็น ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชุติมา แก้วพิบูลย์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชุติมา แก้วพิบูลย์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. จิราพร ช่อมณี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ ประจำแล้ว 11 หลักสูตร
ผศ. ดร. นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. เนตรนภา ชะนะ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. วรรณฤดี หิรัญรัตน์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ศิริพร จันทรคีรี ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. สุวิทย์ เพชรห้วยลึก ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. นพดล ศุกระกาญจน์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. วรากร วิศพันธ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. มารีนา มะหนิ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร

วันที่บันทึก 10/07/2566 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 10/07/2566 ปรับปรุงโดย อมรรัตน์ วรรณวิไล