หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 66 (วิทยาเขตสงขลา) หลักสูตรปรับปรุง 2566

รหัสหลักสูตร :
25490221105252
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Education Program in Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.บ. (ฟิสิกส์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Education (Physics)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Ed. (Physics)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2566
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
19/09/2565
สกอ. รับทราบ :
02/07/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2566
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2570
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร

วันที่บันทึก 10/07/2566 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 10/07/2566 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร