หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) และ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2554

รหัสหลักสูตร :
25490221105239
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Education Program in English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Education (English)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Ed. (English)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2554
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
5 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
17/12/2554
สกอ. รับทราบ :
05/03/2555
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2559
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธีทัต พิทักษ์พงศ์พันธุ์ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พิทยาธร แก้วคง รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ อิศรา คงธรรม รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. เกร็ดทราย วุฒิพงษ์ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. วไลพร ศาสนประดิษฐ์ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธีทัต พิทักษ์พงศ์พันธุ์ ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พิทยาธร แก้วคง ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ อิศรา คงธรรม ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. เกร็ดทราย วุฒิพงษ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. วไลพร ศาสนประดิษฐ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร