หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) และ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2559

รหัสหลักสูตร :
25490221105263
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Education Program in Biology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาบัณฑิต (ชีววิทยา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.บ. (ชีววิทยา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Education (Biology)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Ed. (Biology)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2559
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
5 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
30/07/2559
สกอ. รับทราบ :
16/03/2560
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2559
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เกษศิรินทร์ รัทจร กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. สมภพ อินทสุวรรณ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. นพดล ศุกระกาญจน์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ยุพิน พิมโคตร์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เกษศิรินทร์ รัทจร ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ยุพิน พิมโคตร์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. สมภพ อินทสุวรรณ ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. นพดล ศุกระกาญจน์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร