หน้าแรก

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน
คณะ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 10 0 0 1 3 0 1 17
คณะวิทยาศาสตร์ 0 12 0 0 1 5 0 1 19
คณะศึกษาศาสตร์ 1 11 1 1 0 11 2 0 27
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 0 4 0 0 0 1 0 0 5
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 0 4 0 0 0 1 0 0 5
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 4 0 0 0 0 0 0 5
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2 4 0 0 0 1 1 0 8
คณะนิติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 0 2 0 0 0 2 0 0 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 0 0 0 1 0 0 1 4
วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0 0 1 0 0 1 2
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 8 52 1 1 4 24 3 4 97