หน้าแรก

ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน
คณะ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 11 0 0 1 3 0 1 17
คณะวิทยาศาสตร์ 0 12 0 0 1 6 0 1 20
คณะศึกษาศาสตร์ 1 11 1 1 0 9 2 0 25
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 0 4 0 0 0 1 0 0 5
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 0 4 0 0 0 1 0 0 5
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 4 0 0 0 0 0 0 5
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 3 3 0 0 0 1 1 0 8
คณะนิติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 0 2 0 0 0 2 0 0 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 0 0 0 1 0 0 1 4
วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0 0 1 0 0 1 2
คณะพยาบาลศาสตร์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
รวม 9 52 1 1 4 23 3 4 97