หน้าแรก

ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน
คณะ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 11 0 0 1 2 0 1 16
คณะวิทยาศาสตร์ 0 12 0 0 1 6 0 1 20
คณะศึกษาศาสตร์ 1 11 0 1 0 9 2 0 24
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 0 4 0 0 0 1 0 0 5
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 0 4 0 0 0 1 0 0 5
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 4 0 0 0 0 0 0 5
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1 4 0 0 0 1 1 0 7
คณะนิติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 0 2 0 0 0 2 0 0 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 0 0 0 1 0 0 1 4
วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 1 1
คณะพยาบาลศาสตร์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
รวม 7 53 0 1 3 22 3 4 93