หน้าแรก

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน
คณะ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 17 0 0 1 5 0 1 26
คณะวิทยาศาสตร์ 2 19 0 0 2 7 1 1 32
คณะศึกษาศาสตร์ 1 19 1 1 0 15 0 0 37
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 0 8 0 0 2 0 0 0 10
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 0 8 0 0 0 1 0 0 9
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 7 0 0 0 0 0 0 8
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1 5 0 0 0 1 0 0 7
คณะนิติศาสตร์ 0 2 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 0 4 0 0 0 3 0 0 7
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 0 0 0 1 1 1 1 7
วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0 0 1 1 1 1 4
รวม 10 89 1 1 7 34 3 4 149