หน้าแรก

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน
คณะ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 11 0 0 1 3 0 1 17
คณะวิทยาศาสตร์ 2 10 0 0 2 5 1 0 20
คณะศึกษาศาสตร์ 1 11 1 1 1 10 0 0 25
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 1 3 0 0 1 0 0 0 5
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 1 3 0 0 0 1 0 0 5
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 4 0 0 0 0 0 0 5
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1 3 0 0 0 1 0 0 5
คณะนิติศาสตร์ 0 1 0 0 0 0 0 0 1
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 0 2 0 0 0 2 0 0 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 0 0 0 1 0 1 0 4
วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
รวม 10 48 1 1 7 22 3 1 93