หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) และ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562

รหัสหลักสูตร :
25490221105241
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Education Program in Chemistry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาบัณฑิต (เคมี)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.บ. (เคมี)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Education (Chemistry)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Ed. (Chemistry)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2562
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
20/04/2562
สกอ. รับทราบ :
12/07/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2562
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ศิริพร จันทรคีรี ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธัญชนก พูนศิลป์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ณวงศ์ บุนนาค กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. จิราพร ช่อมณี กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธัญชนก พูนศิลป์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พิมพ์ชนา ฮกทา ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
รศ. ดร. ศรชัย อินทะไชย ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. จิราพร ช่อมณี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ณวงศ์ บุนนาค ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. นินนาท์ จันทร์สูรย์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ศิริพร จันทรคีรี ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 07/11/2562 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 07/11/2562 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร