หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) และ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2555

รหัสหลักสูตร :
25490221105217
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Education Program in Physical Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.บ. (พลศึกษา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Education (Physical Education)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Ed. (Physical Education)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2555
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
5 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
20/05/2555
สกอ. รับทราบ :
28/08/2556
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2559
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. สิงหา ตุลยกุล รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เกษม พันธุสะ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ภิญโญ โชติรัตน์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ อรพิน ทิพย์เดช รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. สิงหา ตุลยกุล ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. เกษม พันธุสะ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ภิญโญ โชติรัตน์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ชวพงษ์ เมธีธรรมวัฒน์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ อรพิน ทิพย์เดช ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร