ค้นหาหลักสูตร

Search
# รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
141 25490221105285 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ.สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2554 ข้อมูลสมบูรณ์
142 25490221105285 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
143 25480221105058 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
144 25480221105058 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส.บ. สาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
145 25480221106847 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวท.ม. การจัดการระบบสุขภาพ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2554 ข้อมูลสมบูรณ์
146 25480221106847 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
147 25480221105025 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2554 ข้อมูลสมบูรณ์
148 25480221105025 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
149 25480221105036 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
150 25480221105036 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดศ.บ. ดุริยางคศาสตรไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ข้อมูลสมบูรณ์
151 25510221105851 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศป.บ. ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2554 ข้อมูลสมบูรณ์
152 25510221105851 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศป.บ. ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
153 25560221102526 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศป.บ. ศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2556 ข้อมูลสมบูรณ์
154 25560221102526 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศป.บ.ศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
155 25480221105047 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศป.บ. ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
156 25480221105047 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศป.บ.ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
157 25590221100527 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
158 25490221105173 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบธ.บ.การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
159 25490221105173 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบธ.บ.การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
160 25490221105173 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบธ.บ. บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์

Showing 141 to 160 of 186 entries

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10