ค้นหาหลักสูตร

Search
# รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
141 25480221106847 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวท.ม. การจัดการระบบสุขภาพ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2554 ข้อมูลสมบูรณ์
142 25480221106847 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
143 25480221105025 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2554 ข้อมูลสมบูรณ์
144 25480221105025 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
145 25480221105036 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
146 25480221105036 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดศ.บ. ดุริยางคศาสตรไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ข้อมูลสมบูรณ์
147 25510221105851 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศป.บ. ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2554 ข้อมูลสมบูรณ์
148 25510221105851 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศป.บ. ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
149 25560221102526 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศป.บ. ศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2556 ข้อมูลสมบูรณ์
150 25560221102526 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศป.บ.ศิลปะการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
151 25480221105047 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ. ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
152 25480221105047 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศป.บ.ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
153 25590221100527 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
154 25490221105173 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบธ.บ.การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
155 25490221105173 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบธ.บ.การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
156 25490221105173 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบธ.บ. บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
157 25430221101183 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
158 25500221105319 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศ.บ. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
159 25500221105319 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศ.บ. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
160 25490221107467 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบธ.ม. การจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์

Showing 141 to 160 of 181 entries

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10