ค้นหาหลักสูตรปริญญา

Search
# รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
141 25460221101658 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
142 25460221101658 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
143 25480221106825 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ข้อมูลสมบูรณ์
144 25480221106825 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
145 25560221102537 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2556 ข้อมูลสมบูรณ์
146 25560221102537 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ข้อมูลสมบูรณ์
147 25470221103022 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2556 ข้อมูลสมบูรณ์
148 25470221103022 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
149 25470221103022 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
150 25500221100112 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
151 25500221100112 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
152 25500221100112 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2556 ข้อมูลสมบูรณ์
153 25500221107749 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท พหุวิทยาการ หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
154 25410221100562 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2554 ข้อมูลสมบูรณ์
155 25410221100562 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
156 25410221100562 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
157 25470221102436 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
158 25470221102436 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2565 ข้อมูลสมบูรณ์
159 25470221102436 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ข้อมูลสมบูรณ์
160 25460221101647 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท พหุวิทยาการ หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์

Showing 141 to 160 of 251 entries

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10