หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) และ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2555

รหัสหลักสูตร :
25490221105228
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Education Program in Thai

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
กศ.บ. (ภาษาไทย)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Education (Thai)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Ed. (Thai)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2555
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
5 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
20/05/2555
สกอ. รับทราบ :
28/08/2556
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2559
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ปิยธิดา คงวิมล รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ วราเมษ วัฒนไชย รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ธีรยุทธ์ เกณบุตร รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ จารึก จันทร์วงค์ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. ประภัสสร ภัทรนาวิก รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ธีรยุทธ์ เกณบุตร ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ จารึก จันทร์วงค์ ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ วราเมษ วัฒนไชย ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ปิยธิดา คงวิมล ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ประภัสสร ภัทรนาวิก ประจำแล้ว 3 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร