ค้นหาหลักสูตร

Search
# รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
61 25480221106858 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ข้อมูลสมบูรณ์
62 25470221102469 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ปิดแบบมีเงื่อนไข) คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
63 25470221102469 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ปิดแบบมีเงื่อนไข) คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
64 25570221102022 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2557 ข้อมูลสมบูรณ์
65 25570221102022 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
66 25480221106836 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
67 25480221106836 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
68 25540223203181 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
69 25540223203181 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2554 ข้อมูลสมบูรณ์
70 25540221103176 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปิดแบบมีเงื่อนไข) คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
71 25540221103176 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปิดแบบมีเงื่อนไข) คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2549 ข้อมูลสมบูรณ์
72 25540223203181 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
73 25540223203181 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2554 ข้อมูลสมบูรณ์
74 25490221105307 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2554 ข้อมูลสมบูรณ์
75 25490221105307 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
76 25490221105307 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
77 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2549 ข้อมูลสมบูรณ์
78 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 5 ข้อมูลสมบูรณ์
79 25490221105206 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
80 25490221105206 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) และ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์

Showing 61 to 80 of 201 entries

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10