ค้นหาหลักสูตร

Search
# รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
61 25470221102469 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวท.ม.ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
62 25570221102022 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2557 ข้อมูลสมบูรณ์
63 25570221102022 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
64 25480221106836 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวท.ม. เคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
65 25480221106836 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวท.ม.เคมี คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
66 25540223203181 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2554 ข้อมูลสมบูรณ์
67 25540223203181 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
68 25540221103176 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2549 ข้อมูลสมบูรณ์
69 25540221103176 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
70 25540223203181 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2554 ข้อมูลสมบูรณ์
71 25540223203181 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
72 25490221105307 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. การวัดและการประเมินทางการศึกษา (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2554 ข้อมูลสมบูรณ์
73 25490221105307 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. การวัดและการประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
74 25490221105307 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. การวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
75 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2549 ข้อมูลสมบูรณ์
76 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 5 ข้อมูลสมบูรณ์
77 25490221105206 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. การศึกษาปฐมวัย ( 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
78 25490221105206 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ.การศึกษาปฐมวัย (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
79 25490221105206 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
80 25490221105195 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. คณิตศาสตร์ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2559 ข้อมูลสมบูรณ์

Showing 61 to 80 of 186 entries

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10