หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25500221100123
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Industrial Chemistry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Industrial Chemistry)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Industrial Chemistry)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
16/09/2560
สกอ. รับทราบ :
23/04/2563
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. จักรพงศ์ ไชยบุรี ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธวัชชัย คังฆะมะโณ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พลากร บุญใส กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. นิรมล จันทรชาติ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พนิตา สุมานะตระกูล กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. พนิตา สุมานะตระกูล ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พิมพ์ชนา ฮกทา ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พลากร บุญใส ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธวัชชัย คังฆะมะโณ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ดร. กนกพร สังขรักษ์ ประจำแล้ว 7 หลักสูตร
ผศ. ดร. จักรพงศ์ ไชยบุรี ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. เนตรนภา ชะนะ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. นิรมล จันทรชาติ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. อุษา อ้นทอง ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. พนิตา ก้งซุ่น ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. วรากร วิศพันธ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. วรรณฤดี หิรัญรัตน์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร

วันที่บันทึก 23/07/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 23/07/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ