ค้นหาหลักสูตร

Search
# รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
81 25490221105195 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. คณิตศาสตร์ (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
82 25490221105195 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. คณิตศาสตร์ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2554 ข้อมูลสมบูรณ์
83 25490221105263 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. ชีววิทยา (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
84 25490221105263 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. ชีววิทยา (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
85 25490221105217 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. พลศึกษา (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
86 25490221105217 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. พลศึกษา (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
87 25490221105217 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. พลศึกษา (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
88 25490221105252 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. ฟิสิกส์ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
89 25490221105252 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. ฟิสิกส์ (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
90 25490221105239 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. ภาษาอังกฤษ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2554 ข้อมูลสมบูรณ์
91 25490221105239 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. ภาษาอังกฤษ (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
92 25490221105239 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. ภาษาอังกฤษ (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
93 25490221105228 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. ภาษาไทย (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
94 25490221105228 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. ภาษาไทย (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
95 25490221105228 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. ภาษาไทย (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
96 25580221101538 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. ศิลปคึกษา (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2558 ข้อมูลสมบูรณ์
97 25580221101538 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. ศิลปศึกษา (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
98 25490221105274 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. สังคมศึกษา (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
99 25490221105274 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ.สังคมศึกษา (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
100 25490221105274 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. สังคมศึกษา (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์

Showing 81 to 100 of 186 entries

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10