หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 2555

รหัสหลักสูตร :
25500221100123
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Industrial Chemistry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Industrial Chemistry)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Industrial Chemistry)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2555
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
10/03/2555
สกอ. รับทราบ :
27/06/2555
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2559
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. อานอบ คันฑะชา รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พนิตา สุมานะตระกูล รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พลากร บุญใส รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. นิรมล จันทรชาติ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. จักรพงศ์ ไชยบุรี รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. อานอบ คันฑะชา ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พลากร บุญใส ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พนิตา สุมานะตระกูล ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. นิรมล จันทรชาติ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. จักรพงศ์ ไชยบุรี ประจำแล้ว 3 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ