ค้นหาหลักสูตร

Search
# รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
41 25480221105137 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
42 25480221105137 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
43 25480221105159 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
44 25480221105159 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
45 25480221105082 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
46 25480221105082 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
47 25480221105104 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. สถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
48 25480221105104 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
49 25480221105172 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. เคมี คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
50 25480221105172 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ.เคมี คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
51 25500221100123 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
52 25500221100123 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ.เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
53 25480221105148 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2554 ข้อมูลสมบูรณ์
54 25480221105148 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
55 25480221105093 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี พหุวิทยาการ หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
56 25490221107478 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวท.ม. คณิตศาสตร์และคณิตศาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
57 25490221107478 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ข้อมูลสมบูรณ์
58 25480221106858 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวท.ม. ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
59 25480221106858 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวท.ม. ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ข้อมูลสมบูรณ์
60 25470221102469 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวท.ม. ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์

Showing 41 to 60 of 186 entries

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10