ค้นหาหลักสูตร

Search
# รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
21 25520221105389 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ.ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ข้อมูลสมบูรณ์
22 25470221102054 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ. ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
23 25430221101205 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ. ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
24 25430221101205 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ. ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
25 25560221102414 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศศ.ม. การบริหารและพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท พหุวิทยาการ หลักสูตรใหม่ 2556 ข้อมูลสมบูรณ์
26 25400221101123 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศศ.ม. ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2554 ข้อมูลสมบูรณ์
27 25400221101123 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศศ.ม. ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
28 25450221102895 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศศ.ม. ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2558 ข้อมูลสมบูรณ์
29 25480221105183 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศศ.ม. ไทยคดีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
30 25480221105183 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศศ.ม. วัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
31 25480221105194 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปร.ด. วัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
32 25480221105194 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
33 25480221105115 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
34 25480221105115 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ.คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
35 25550221103392 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
36 25550221103392 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
37 25480221105161 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
38 25480221105161 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ.ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
39 25480221105126 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
40 25480221105126 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ.ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์

Showing 21 to 40 of 186 entries

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10