หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2555

รหัสหลักสูตร :
25480221105161
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Biology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (ชีววิทยา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Biology)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Biology)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2555
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
16/06/2555
สกอ. รับทราบ :
05/03/2556
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2559
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ จันทร์ฉาย กฤษณะทรัพย์ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธนพล อยู่เย็น รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. เตือนตา ร่าหมาน รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ จันทร์ฉาย กฤษณะทรัพย์ ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธนพล อยู่เย็น ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. เตือนตา ร่าหมาน ประจำแล้ว 3 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร