หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรใหม่ 2555

รหัสหลักสูตร :
25550221103392
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Microbiology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Microbiology)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Microbiology)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรใหม่ 2555
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
11/02/2555
สกอ. รับทราบ :
04/05/2555
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2559
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
รศ. ดร. พฤทฐิภร ศุภพล รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. มณฑล เลิศวรปรีชา รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชัยสิทธิ์ นิยะสม รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. บุษกร อุตรภิชาติ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
รศ. ดร. พฤทฐิภร ศุภพล ประจำแล้ว 6 หลักสูตร
ผศ. ดร. มณฑล เลิศวรปรีชา ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชัยสิทธิ์ นิยะสม ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. บุษกร อุตรภิชาติ ประจำแล้ว 0 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร