ค้นหาหลักสูตร

Search
# รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
101 25490221105241 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. เคมี (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
102 25490221105241 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. เคมี (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
103 25490221105184 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
104 25490221105184 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชากศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
105 25570221102527 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาป.บัณฑิต การเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ (หลักสูตรปิดแบบมีเงื่อนไข) คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต พหุวิทยาการ หลักสูตรใหม่ 2557 ข้อมูลสมบูรณ์
106 25500221110798 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาป. บัณฑิต วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2558 อยู่ระหว่างดำเนินการ
107 25490221109201 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชากศ.ม. การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2556 ข้อมูลสมบูรณ์
108 25490221109201 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชากศ.ม. การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
109 25460221101658 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชากศ.ม. การวิจัยและประเมิน คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
110 25460221101658 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชากศ.ม.การวิจัยและประเมิน คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
111 25480221106825 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชากศ.ม. การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
112 25480221106825 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชากศ.ม. การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ข้อมูลสมบูรณ์
113 25560221102537 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชากศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2556 ข้อมูลสมบูรณ์
114 25560221102537 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ข้อมูลสมบูรณ์
115 25500221100112 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชากศ.ม. พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2556 ข้อมูลสมบูรณ์
116 25500221100112 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชากศ.ม.พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
117 25500221107749 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชากศ.ม. ภาษาอังกฤษ (หลักสุตรปิดสมบูรณ์) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท พหุวิทยาการ หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
118 25410221100562 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชากศ.ม. ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2554 ข้อมูลสมบูรณ์
119 25410221100562 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชากศ.ม.ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
120 25470221102436 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชากศ.ม. หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์

Showing 101 to 120 of 186 entries

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10