หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25550221103392
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Microbiology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Microbiology)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Microbiology)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
15/07/2560
สกอ. รับทราบ :
22/11/2562
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. ชัยสิทธิ์ นิยะสม ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ภูมิน นุตรทัต กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. นุกูล อินทระสังขา กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. มณฑล เลิศวรปรีชา กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วันกุศล ชนะสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ภูมิน นุตรทัต ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พิมประภา ชัยจักร ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วันกุศล ชนะสิทธิ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธนพล อยู่เย็น ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. นุกูล อินทระสังขา ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชัยสิทธิ์ นิยะสม ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. สมพงศ์ โอทอง ประจำแล้ว 8 หลักสูตร
ผศ. ดร. เตือนตา ร่าหมาน ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชุติมา แก้วพิบูลย์ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศุภชัย นิติพันธ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. มณฑล เลิศวรปรีชา ประจำแล้ว 5 หลักสูตร

วันที่บันทึก 15/03/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 15/03/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ