หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560

รหัสหลักสูตร :
25480221105115
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Mathematics)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Mathematics)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2560
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
18/11/2560
สกอ. รับทราบ :
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2560
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุทธิวัฒน์ ทองนาค ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วาเรียม ช่วยจันทร์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. จันทวรรณ น้อยศรี กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ธีรเดช เกื้อวงศ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศิวพร แซ่วัน กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิษณุ นภาพันธ์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. จันทวรรณ น้อยศรี ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. รังสฤษฏ์ อินทรโม ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. วาเรียม ช่วยจันทร์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุทธิวัฒน์ ทองนาค ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
อาจารย์ พีระ ทองมี ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
อาจารย์ ธีรเดช เกื้อวงศ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
รศ. ดร. วรางคณา เรียนสุทธิ์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. กรวิกา ก้องกุล ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุวิชา อิ่มนาง ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศิวพร แซ่วัน ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. สารภี ไชยรัตน์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. สิรีพร สังข์ทอง ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร

วันที่บันทึก 26/07/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 26/07/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ