หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม (หลักสูตรปิดแบบมีเงื่อนไข) หลักสูตรใหม่ 2556

รหัสหลักสูตร :
25560221102414
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Arts Program in Social Administration and Development

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาสังคม)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ศศ.ม. (การบริหารและพัฒนาสังคม)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Arts (Social Administration and Development)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.A. (Social Administration and Development)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรใหม่ 2556
ลักษณะของสาขาวิชา :
พหุวิทยาการ
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
15/06/2556
สกอ. รับทราบ :
06/05/2557
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2/2556
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2560
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
รศ. ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุทธิพร บุญมาก รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
รศ. ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ ประจำแล้ว 5 หลักสูตร
ผศ. ดร. สุทธิพร บุญมาก ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. จำนงค์ แรกพินิจ ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดำรงศักดิ์ แก้วเพ็ง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร