หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 2559

รหัสหลักสูตร :
25470221102054
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Arts Program in English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Arts (English)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.A. (English)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2559
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
30/07/2559
สกอ. รับทราบ :
16/03/2560
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2559
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2563
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. จุรีภรณ์ มะเลโลหิต ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พิทยาธร แก้วคง กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ อภิรดี สุภาพ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. เกร็ดทราย วุฒิพงษ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. พิทยาธร แก้วคง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ลัญชุกรณ์ ศรีวิมล ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ อภิรดี สุภาพ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. เกร็ดทราย วุฒิพงษ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. จุรีภรณ์ มะเลโลหิต ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ