หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2565

รหัสหลักสูตร :
25460221101131
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษและสารสนเทศศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Arts Program in Library and Information Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษและสารสนเทศศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ศศ.บ. (บรรณารักษและสารสนเทศศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Arts (Library and Information Science)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.A. (Library and Information Science)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2565
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
08/01/2565
สกอ. รับทราบ :
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2565
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2569
สถานะ :
อยู่ระหว่างพิจารณา/ดำเนินการ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. เยาวลักษณ์ สุวรรณแข ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ รัชนีย์ ศรีศักดา กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ สิทธิรัตน์ รุ่งมี กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ก้องกิดากร บุญช่วย กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปริญญ์ ขวัญเรียง กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. ปริญญ์ ขวัญเรียง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ รัชนีย์ ศรีศักดา ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ สิทธิรัตน์ รุ่งมี ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ก้องกิดากร บุญช่วย ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. เยาวลักษณ์ สุวรรณแข ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 11/07/2565 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 11/07/2565 ปรับปรุงโดย เบญจวรรณ ทองคง