หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ (หลักสูตรปิดแบบมีเงื่อนไข) หลักสูตรปรับปรุง 2558

รหัสหลักสูตร :
25450221102895
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Arts Program in Geo-Informatics for Spatial Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ศศ.ม. (ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Arts (Geo-Informatics for Spatial Management)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.A. (Geo-Informatics for Spatial Management)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2558
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
21/11/2558
สกอ. รับทราบ :
28/04/2559
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2557
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2561
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ศ. ดร. ครองชัย หัตถา รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
รศ. ดร. ประมาณ เทพสงเคราะห์ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. นิสากร กล้าณรงค์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศ. ดร. ครองชัย หัตถา ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
รศ. ดร. ประมาณ เทพสงเคราะห์ ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. นิสากร กล้าณรงค์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. วรุตม์ นาฑี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ