หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 2564

รหัสหลักสูตร :
25430221101194
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Arts Program in Community Development

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาชุมชน)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ศศ.บ. (การบริหารและพัฒนาชุมชน)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Arts (Community Development)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.A. (Community Development)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2564
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
16/01/2564
สกอ. รับทราบ :
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2564
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2568
สถานะ :
อยู่ระหว่างพิจารณา/ดำเนินการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :
พร้อมใช้ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร

วันที่บันทึก 16/03/2564 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 16/03/2564 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ