ค้นหาหลักสูตร

Search
# รหัสหลักสูตร หลักสูตร ระดับการศึกษา ลักษณะสาขาวิชา ประเภทหลักสูตร สถานะข้อมูล
1 25570221101381 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานศ.บ. นิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 2557 ข้อมูลสมบูรณ์
2 25570221101381 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานศ.บ. นิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
3 25480221105071 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารป.บ. การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
4 25480221105071 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
5 25490221105318 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
6 25490221105318 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ. ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
7 25490221105318 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวท.บ.ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2542 ข้อมูลสมบูรณ์
8 - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสองปริญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรใหม่ 5 ข้อมูลสมบูรณ์
9 25470221102043 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
10 25470221102043 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
11 25430221101194 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ. การบริหารและพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2559 ข้อมูลสมบูรณ์
12 25460221101131 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ. สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2554 ข้อมูลสมบูรณ์
13 25460221101131 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
14 25520221105378 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ. ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
15 25520221105378 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ.ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
16 25480221105069 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ. ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2555 ข้อมูลสมบูรณ์
17 25480221105069 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ. ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ข้อมูลสมบูรณ์
18 25470221102065 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2557 ข้อมูลสมบูรณ์
19 25470221102065 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ.ภาษาญี่ปุ๋น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ข้อมูลสมบูรณ์
20 25520221105389 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศศ.บ. ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี เฉพาะสาขา หลักสูตรปรับปรุง 2556 ข้อมูลสมบูรณ์

Showing 1 to 20 of 186 entries

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10