หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2562

รหัสหลักสูตร :
25570221101381
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Communication Arts (Communication Arts)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Com.Arts (Communication Arts)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2562
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
22/12/2561
สกอ. รับทราบ :
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2562
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. เสริมศักดิ์ ขุนพล ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ธีระ ราชาพล กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธนภัทร เต็มรัตนะกุล กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ลัดดา ประสาร กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ. เสริมศักดิ์ ขุนพล ประธานกรรมการ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ธีระ ราชาพล กรรมการ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธนภัทร เต็มรัตนะกุล กรรมการ ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ กรรมการ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ลัดดา ประสาร กรรมการและเลขานุการ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 09/09/2562 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 09/09/2562 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ