หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 2557

รหัสหลักสูตร :
25570221101381
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Communication Arts (Communication Arts)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Com.Arts (Communication Arts)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรใหม่ 2557
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
05/03/2559
สกอ. รับทราบ :
01/06/2559
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2557
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2561
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. เสริมศักดิ์ ขุนพล ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ธีระ ราชาพล กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธนภัทร เต็มรัตนะกุล กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ กิตติคุณ ฤทธินิ่ม กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ธีระ ราชาพล ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ กิตติคุณ ฤทธินิ่ม ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. ธนภัทร เต็มรัตนะกุล ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. เสริมศักดิ์ ขุนพล ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย อัตพล เทพสง