หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารายละเอียดของหลักสูตรสองปริญญา (Dual Bachelor’s Degree Program) ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) และ ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจีน) หลักสูตรปรับปรุง 2564

รหัสหลักสูตร :
-
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา-
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Arts Program in -

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (-)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ศศ.บ. (-)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Arts (-)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.A. (-)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2564
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
1 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
สกอ. รับทราบ :
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2565
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
สถานะ :
ประวัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร

วันที่บันทึก 11/10/2565 บันทึกโดย รัชรี ตุดเกื้อ, วันที่ปรับปรุงล่าสุด 11/10/2565 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ