หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2542

รหัสหลักสูตร :
25490221105318
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Geography

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Geography)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Geography)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2542
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
5 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
27/11/2542
สกอ. รับทราบ :
08/06/2543
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2543
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2547
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร

วันที่บันทึก 18/06/2563 บันทึกโดย รัชรี ตุดเกื้อ, วันที่ปรับปรุงล่าสุด 18/06/2563 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ