รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
41 อาจารย์ ดร. การะเกด แก้วใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
42 อาจารย์ กำชัย ตันติกาพงศ์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ตาย 0 : 0
43 อาจารย์ กิตติคุณ ฤทธินิ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ลาออก 0 : 0
44 อาจารย์ ดร. กิตติธัช คงชะวัน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
45 อาจารย์ กิตติมา เทียบพุฒ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
46 อาจารย์ กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
47 อาจารย์ กิรพัฒน์ เขียนทองกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมดสัญญาจ้าง 1 : 1
48 รศ. ดร. กุสุมาลย์ น้อยผา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
49 อาจารย์ ดร. กูซม ยามิรูเด็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
50 อาจารย์ ดร. ก้องกิดากร บุญช่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
51 อาจารย์ ขนบ จรูญศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ลาออก 0 : 0
52 อาจารย์ ดร. ขรรค์ชัย แซ่แต้ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
53 อาจารย์ ดร. ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
54 อาจารย์ ขวัญชนก แก้วเหมือน วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
55 อาจารย์ คฑาวุธ พรหมลิ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
56 อาจารย์ ดร. คณิดา สินใหม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
57 อาจารย์ ดร. คมกริช โชคพระสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
58 อาจารย์ คมวิทย์ ศิริธร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
59 ศ. ดร. ครองชัย หัตถา บัณฑิตวิทยาลัย หมดสัญญาจ้าง 1 : 1
60 อาจารย์ คัชชา ศิริรัตนพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1

Showing 41 to 60 of 669 entries

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10