รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
41 อาจารย์ กัญญารัตน์ สวัสดิวงศ์ คณะนิติศาสตร์ ลาออก 0 : 0
42 ผศ. ดร. กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
43 ผศ. ดร. กามารุดดีน อิสายะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
44 อาจารย์ ดร. การะเกด แก้วใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
45 อาจารย์ กำชัย ตันติกาพงศ์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ตาย 0 : 0
46 อาจารย์ กิตติคุณ ฤทธินิ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ลาออก 0 : 0
47 อาจารย์ ดร. กิตติธัช คงชะวัน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 4
48 อาจารย์ กิตติมา เทียบพุฒ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
49 อาจารย์ กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
50 อาจารย์ กิรพัฒน์ เขียนทองกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
51 รศ. ดร. กุสุมาลย์ น้อยผา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
52 อาจารย์ ดร. กูซม ยามิรูเด็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
53 ผศ. ดร. ก้องกิดากร บุญช่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
54 อาจารย์ ขนบ จรูญศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ลาออก 0 : 0
55 อาจารย์ ดร. ขรรค์ชัย แซ่แต้ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
56 อาจารย์ ดร. ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 2
57 อาจารย์ ขวัญชนก แก้วเหมือน วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
58 อาจารย์ คฑาวุธ พรหมลิ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
59 อาจารย์ ดร. คณิดา สินใหม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฎิบัติหน้าที่ 2 : 4
60 ผศ. ดร. คมกริช โชคพระสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2

Showing 41 to 60 of 699 entries

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10