รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
41 ผศ. ดร. กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
42 ผศ. ดร. กามารุดดีน อิสายะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
43 อาจารย์ ดร. การะเกด แก้วใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
44 อาจารย์ กำชัย ตันติกาพงศ์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ตาย 0 : 0
45 อาจารย์ กิตติคุณ ฤทธินิ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ลาออก 0 : 0
46 อาจารย์ ดร. กิตติธัช คงชะวัน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
47 อาจารย์ กิตติมา เทียบพุฒ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
48 อาจารย์ กิตติศักดิ์ ธรรมอภิบาล คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
49 อาจารย์ กิรพัฒน์ เขียนทองกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมดสัญญาจ้าง 0 : 0
50 รศ. ดร. กุสุมาลย์ น้อยผา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
51 อาจารย์ ดร. กูซม ยามิรูเด็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
52 อาจารย์ ดร. ก้องกิดากร บุญช่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
53 อาจารย์ ขนบ จรูญศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ลาออก 0 : 0
54 อาจารย์ ดร. ขรรค์ชัย แซ่แต้ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
55 อาจารย์ ดร. ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1
56 อาจารย์ ขวัญชนก แก้วเหมือน วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
57 อาจารย์ คฑาวุธ พรหมลิ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
58 อาจารย์ ดร. คณิดา สินใหม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
59 อาจารย์ ดร. คมกริช โชคพระสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
60 อาจารย์ คมวิทย์ ศิริธร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0

Showing 41 to 60 of 682 entries

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10