รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
21 อาจารย์ Zhan Xia คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ลาออก 0 : 0
22 รศ. ดร. กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ปฎิบัติหน้าที่ 2 : 7
23 ผศ. ดร. กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
24 ศ. ดร. กรกฎ ทองขะโชค คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 6
25 อาจารย์ ดร. กรกนก อุบลชลเขต คณะวิศวกรรมศาสตร์ - ปฎิบัติหน้าที่ 2 : 6
26 อาจารย์ กรรณภัทร ชิตวงศ์ คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1
27 อาจารย์ กรรณิการ์ ถีราวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
28 ผศ. ดร. กรวิกา ก้องกุล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 5
29 อาจารย์ กรีกมล หนูเกื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
30 อาจารย์ กฤต ฝันเซียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาออก 0 : 0
31 อาจารย์ ดร. กฤตพร สิริสม คณะพยาบาลศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1
32 อาจารย์ กฤตยา เพชรจันทร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
33 อาจารย์ กฤติยา สิทธิเชนทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลาศึกษาต่อ 0 : 0
34 ผศ. ดร. กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย ลาออก 0 : 0
35 ผศ. ดร. กฤษฎา พัชรสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ - ปฎิบัติหน้าที่ 2 : 4
36 ผศ. กฤษฎา อภินวถาวรกุล คณะนิติศาสตร์ - ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 2
37 อาจารย์ ดร. กฤษณพล จันทร์พรหม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ลาออก 0 : 0
38 อาจารย์ กฤษณ์ ทองขุนดำ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
39 อาจารย์ ดร. กอปรกมล ศรีภิรมย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ลาออก 0 : 0
40 ผศ. กัญจนี พลอินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ - ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1

Showing 21 to 40 of 699 entries

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10