รายชื่ออาจารย์

Search
# ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ สังกัดสาขาวิชา ประวัติ&ผลงาน สถานะ รับผิดชอบ : ประจำ
21 ศ. ดร. กรกฎ ทองขะโชค คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 6
22 อาจารย์ ดร. กรกนก อุบลชลเขต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 5
23 ผศ. กรรณภัทร ชิตวงศ์ คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 1
24 อาจารย์ กรรณิการ์ ถีราวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
25 ผศ. ดร. กรวิกา ก้องกุล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 5
26 อาจารย์ กรีกมล หนูเกื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
27 อาจารย์ กฤต ฝันเซียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาออก 1 : 1
28 อาจารย์ ดร. กฤตพร สิริสม คณะพยาบาลศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
29 อาจารย์ กฤตยา เพชรจันทร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปฎิบัติหน้าที่ 0 : 0
30 อาจารย์ กฤติยา สิทธิเชนทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลาศึกษาต่อ 0 : 0
31 ผศ. ดร. กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย ลาออก 0 : 0
32 ผศ. ดร. กฤษฎา พัชรสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 5
33 ผศ. กฤษฎา อภินวถาวรกุล คณะนิติศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 3
34 อาจารย์ ดร. กฤษณพล จันทร์พรหม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ลาออก 0 : 0
35 อาจารย์ กฤษณ์ ทองขุนดำ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
36 อาจารย์ ดร. กอปรกมล ศรีภิรมย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ลาออก 0 : 0
37 ผศ. กัญจนี พลอินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1
38 อาจารย์ กัญญารัตน์ สวัสดิวงศ์ คณะนิติศาสตร์ ลาออก 0 : 1
39 ผศ. ดร. กาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 2
40 ผศ. ดร. กามารุดดีน อิสายะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปฎิบัติหน้าที่ 1 : 1

Showing 21 to 40 of 669 entries

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10